КУПОВИНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ЕКСКУРЗИЈА

Измена Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ

Измена Позив за понуду

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 1.doc
Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 11.doc
Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 12.doc
Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 2.doc
Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 3.doc
Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 4.doc
Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 6.doc
Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 6.doc
Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 7.doc
Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 8.doc

 

ОШ“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

број: 691/15

датум  02.07.2015.. година

Место:УМКА

 

 

 

1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

 

 

Поштовани,

 

Овим путем Вас позивамо да поднесете понуду за извођење радова : молерско фарбарских,демонтаже и рушење,керамички радови,столарски радови у објекту ОШ“Доситеј обрадовић“ Милије Станојловића 11260 Умка

. по следећим условима:

 

Наручилац набавке

 

ОШ“Доситеј Обрадовић“11260УМКА Милије Станојловића 10. 2 ПИБ 101013080; Матични број: 07007914

Врста поступка

 

Поступак набавке мале вредности НМВброј: 691/15 на који се не примењује Закон о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/2012) у којем ће Наручилац склопити уговорза извођење радова на молерско фарбарских,демонтаже и рушење,керамички радови,столарски радови у објекту ОШ“Доситеј обрадовић“ Милије Станојловића 11260 Умка, без спровођења поступка јавне набавке, јер је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара без ПДВ-а.

Начин достављања понуде

Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној фасцикли или коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата. На предњој страни налепити приложени ПРОПРАТНИ ОБРАЗАЦ. Понуда се подноси у канцеларији секретара школе , наручиоца закључно са даном 07.07.2015. године до 12 часова.

Обавезни елементи понуде:

Према образцу понуде и техничким спецификацијама назначеним на образцу.

Понуђач подноси: Образац структуре цене потписан и оверен (образац бр.1.) Образац понуде потписан и оверен (образац број 2.)

Критеријум за избор најповољније понуде

Најнижа понуђена цена, у случају исте цене као повољнија вредноваће се понуда која има краћи рок извршења радова.

Особа за контакт

Драган Мишић,директор , тел:8027406

Снежана Бјелица ,секретартел:8025802

 

 

 

 

Обавеза понуђача:

 

 

 1. понуђач је дужан да радове изведе у складу са сваком позицијом спецификације у свему према правилима струке, важећим техничким прописима, стандардима стручно и прецизно;
 2. у објекат угради материјал који по квалитету одговара оно што је предвиђено техничком документацијом, техничким условима и техничким стадардима;
 3. у току извођења радова предузме све мере за обезбеђење сигурности објекта, радова, уређаја, инсталација и мере за заштиту радника;
 4. на градилишту води све потребне књиге и документацију о грађењу, гађевински дневник, грађевинску књигу и др.;
 5. за технички преглед и примопредају радова понуђач мора цео објекат да очисти од шута, вишкова материјала и свих средстава рада . Сви прилази објекту, морају бити потпуно чисти. и
 6. да преда Наручиоцу  технички и функционално исправан објекат;

 

Евентуална штета

 

У случају настанка штете било које врсте приликом извођења радова у кругу објекта или на суседним објектима за штету је одговоран понуђач;

 

Гаранција

 

Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана завршетка радова.

 

Одлука о додели уговора

 Одлука о додели Уговора биће донета најкасније у року од пет  дана од дана отварања понуда.

ПРЕДМЕР  И  ПРЕДРАЧУН РАДОВА  

ул. Mилије Станојловића бр.10- школа '' Доситеј Обрадовић ''

 

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

 

 1. Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама, по избору пројектаната. Све површине брусити,импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом два пута.

 Обрачун по м2 обојене површине.  

 

Просторија

Површина (м2)

 

Јединична цена (дин)

 

Укупно

 

Ходник-приземље

262,90

х

 

=

 

динара

Ходник-спрат

262,90

х

 

=

 

динара

Кухиња

22,80

х

 

=

 

динара

Улаз са ветробраном

24,96

х

 

=

 

динара

Tрпезарија

54,42

х

 

=

 

динара

Степениште

24,54

х

 

=

 

динара

Учионица

128,18

х

 

=

 

динара

Ʃ

 

динара

 

 1. Стругање старе боје и бојење зидова и плафона полудисперзивним бојама. Све површине остругати и опрати од боје и кита. Брусити, предимпрегнирати, китовати пластичним китом мања оштећења и китовати емулзионим китом. Брусити, импрегнирати и бојити први пут, а затим исправити дисперзионимкитом мања оштећења. Бојити полудисперзивном бојом два пута. Боја и тон по избору пројектаната.

       Обрачун по м2 обојене површине - улаз за ђаке.

 

м2

53,00

х

 

=

 

динара

 

3.    Бојење зидова уљаном бојом, преко старе уљане боје. Зидове очистити и опрати детерџентом.    Брусити, китовати оштећења и пукотине, предбојити и закитовати подлогу. Надкитовати уљаним китом. Брусити и бојити други пут уљаном бојом. Бојити уљаном бојом трећи пут. Боја и тон по избору пројектанта.

        Обрачун по м2 обојене површине.

 

Просторија

Површина (м2)

 

Јединична цена (дин)

 

Укупно

 

Ходник-приземље

118,59

х

 

=

 

динара

Ходник-спрат

142,31

х

 

=

 

динара

Кухиња

21,90

х

 

=

 

динара

Учионица

44,87

х

 

=

 

динара

Ʃ

 

динара

 

4.         Лакирање зидне ламперије. Све површине лакирати два пута мат или сјајним лаком, по           избору пројектанта, са размаком од 24 часа.

            Обрачун по м2 обојене површине - трпезарија.

 

м2

7,20

х

 

=

 

динара

 

 1. Бојење дрвених елемената уљаном бојом, по избору пројектанта.

            Обрачун по м2 обојене површине.

Учионице-прозорске даске (м2)

4,50

х

 

=

 

динара

Ходник-дрвени шток(м2)

1,24

х

 

=

 

динара

Ʃ

 

динара

 

 1. Бојење металне решетке, са претходним скидањем старе боје. Пре бојења скинути стару         боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На решетку нанети       импреганцију. Два пута нанети боју за метал, у тону по избору пројектаната.  Обрачун по м2 обојене површине - метална решетка.

 

 

м2

8,36

х

 

=

 

динара

 

 1. Бојење радијатора  бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијиским и         физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На радијаторе нанети   импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал.

Обрачун по м2 обојене површине.

 

Радијатори-ходник пр.

3,46

х

 

=

 

динара

Радијатори-ходник сп.

3,46

х

 

=

 

динара

Радијатори-учионица

2,65

х

 

=

 

динара

Радијатори-улаз

1,30

х

 

=

 

динара

Радијатори-улаз ветробран

0,36

х

 

=

 

динара

Радијатори-кухиња

0,60

х

 

=

 

динара

Радијатори-трпезарија

1,72

х

 

 

=

 

динара

Ʃ

 

динара

 

 1. Бојење цеви за грејање бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и          физички средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети       импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал.

Обрачун по м,.

 

Цеви-ходник пр.

13,30

х

 

=

 

динара

Цеви-ходник сп.

13,30

х

 

=

 

динара

Цеви-учионица

40,00

х

 

=

 

динара

Цеви-улаз

14,20

х

 

=

 

динара

Цеви-улаз ветробран

1

х

 

=

 

динара

Цеви-кухиња

10,80

х

 

=

 

динара

Цеви-трпезарија

14,00

х

 

=

 

динара

Ʃ

 

динара

 

УКУПНО – МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

=

 

динара

 

ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА

 

 1. Скидање пода од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинуту подлогу од бетонске конструкције. Шут прикупити,изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.

  Обрачун по м2  површине.

  м2

  9,50

  х

   

   

   

        динара

   

   

 2. Скидање пода од виназа. Виназ скинути, упаковати, утоварити на камион и одвести на депонију.

      Обрачун по м2 површине.

 

м2

9,00

х

 

=

 

динара

 

УКУПНО – ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊЕ

=

 

динара

 

КЕРАМИЧКИ РАДОВИ  

 

1.   Постављање подних керамичких плочица, димензија 10х10цм у цементном малтеру.                             Плочице поставити у цементном малтеру у слогу по избору пројектанта. Подлогу предходно           испрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно избрусити. Полагање извести           равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и      очистити                пиљевином. У цену улази и набавка плочица.

     Обрачун по м2 површине.  

 

м2

9

х

 

=

 

динара

 

УКУПНО – КЕРАМИЧКИ РАДОВИ

=

 

динара

 

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

 

 1. Набавка,транспорт и постављање дасака за наслон од тврдог дрвета димензија 0,25х2м.

Обрачун по м2 .

 

м2

2,85

х

 

=

 

динара

 

УКУПНО – СТОЛАРСКИ РАДОВИ

=

 

динара

                                                     

 

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

1.

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

=

 

динара

2.

ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊЕ

=

 

динара

3.

КЕРАМИЧКИ РАДОВИ

=

 

динара

4.

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

=

 

динара

 

 

 

 

 

 

УКУПНО ЗА СВЕ РАДОВЕ

=

 

динара

 

ПДВ-СТОПА 20%

=

 

динара

 

 

 

 

 

 

У К У П Н О ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

=

 

динара

 

 

 

Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions